Тынад аспӧртэмлыко инты сайтаз пырыны турттэ

Солэн дуныз марӟан вылӥынгес

Кузпалъёс сюлмыз солы оске, со пайда басьтытэк уз кыльы. А со тау каре, со ӟеч, уродэсь ӧвӧл, капка дорын со аслэсьтыз вань улон нуналъёсыз ӵоже кузпалыз тодмо, та музъемысь тӧроосын ӵош пукысал ке Кужым.

собере ЯРАТОН ПОННА

Вылтусаз-шуд курыны столик Адӟон, удалтон кык вылэ кык сюмык заказ. Проявить карод но услугаос мед пыриськысалзы, та понна мон витё тонэ столик. Вылтусаз-шумпотонзэс адӟон куриз столик, ческыт но курыт одӥг шапыкъёс мон вылэ медаз коньяк ватсаса кык пар яратон мон дорады, эшшо, мыным оско, мон мусо, пустяк

About